Skip links

Betalingsvoorwaarden

Osteopathie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Doe bij uw eigen verzekeraar navraag over de vergoeding.

De osteopaten van het Inner Mind Center zijn allen geregistreerd in het beroepsregister.

  • 1. De declaraties van de osteopaat voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • 2. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de osteopaat gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  • 3. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de osteopaat gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,00, alles exclusief omzetbelasting.
  • 4. Indien de patiënt in verzuim verkeert is het Inner Mind Center gerechtigd verdere behandeling op te schorten ofwel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.
  • 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 48 uur voor de afspraak behoudt de osteopaat zich het recht voor het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen bij de patiënt.
  • 6. Gefactureerde betalingen dienen direct per pin of contant door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. De patiënt dient de rekening zelf in te dienen bij zijn/haar zorgverzekering voor eventuele (gedeeltelijke) uitbetaling van de factuur.
  • 7. Vragen, dan wel reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de verrichte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot het Inner Mind Center te richten. De betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor echter niet opgeschort, ook niet wanneer een patiënt een klacht indient bij de NVO of een andere instantie.
× Chat met ons