Skip links

Algemene voorwaarden overige diensten

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten, anders dan osteopathie, die het Inner Mind Center aanbiedt.

1. Begrippen
 • 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite-prijs, die als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.
 • 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door het Inner Mind Center gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van het Inner Mind Center zijn hier te downloaden.
 • 1.3 Deelnemer: degene die een door het Inner Mind Center georganiseerde Workshop, Training, Les of Retraite volgt c.q. wenst te volgen bij het Inner Mind Center.
 • 1.4 Inner Mind Center is gevestigd te Oegstgeest aan de Rhijngeesterstraatweg 40-D en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27330075.
 • 1.5 Tienrittenkaart: een kaart voor 10 Trainingen of Lessen, zoals bedoeld in artikel 3.3.
 • 1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door het Inner Mind Center uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van Trainingen en andere Lessen bij het Inner Mind Center.
 • 1.7 IM-programma: een pakket van een in overleg vastgesteld aantal trainingen, mogelijk gecombineerd met osteopathie-behandelingen en voedingsadvies
 • 1.8 IM-training: mindfulnesstraining van 2,5 uur waarvan een half uur begeleid en 2 uur zelfstandige training
 • 1.9 Les: een bij het Inner Mind Center te geven of gegeven les (yogales of andere les) door het Inner Mind Center of derden
 • 1.10 Massage: een bij het Inner Mind Center te geven/gegeven ontspanningsmassage door medewerkers van het Inner Mind Center of derden
 • 1.11 Retraite-prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
 • 1.12 Retraite: een door het Inner Mind Center georganiseerde Retraite.
 • 1.13 Revalidatietraining: een door het Inner Mind Center georganiseerde training ter revalidatie of versterking van het lichaam (personal training)
 • 1.14 Student: degene die les(sen)/trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij het Inner Mind Center.
 • 1.15 Studiemateriaal: Inner Mind lesmateriaal: een syllabus met artikelen, theorie en/of oefeningen die de IM-training of het IM-programma ondersteunen
 • 1.16 Training: een bij het Inner Mind Center te geven of gegeven training (Revalidatietraining/IM-training of andere training) door het Inner Mind Center of derden
 • 1.17 Website: de website van het Inner Mind Center: www.innermindcenter.com
 • 1.18 Workshop: een bij het Inner Mind Center te geven of gegeven workshop.
2. Toepasselijkheid
 • 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Programma’s, Workshops, Lessen, Trainingen, Retraites en Massages bij het Inner Mind Center. Door deelname aan een Workshop, Training, Les of Retraite of het gebruikmaken van een Massage verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.2 Het Inner Mind Center kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Het Inner Mind Center zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
3. Abonnementen, Tienrittenkaart en Losse Trainingen en Lessen
 • 3.1 Studenten kunnen Trainingen en Lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienrittenkaart. Ook zijn losse Trainingen en Lessen beschikbaar.
 • 3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat het Inner Mind Center het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.
 • 3.3 Het Inner Mind Center geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:
 • MAANDABONNEMENT IM-training 1 x per week
  Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
  Geldigheid: 1 kalendermaand.
  Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.
 • MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 2 x per week
  Dit lidmaatschap geeft recht op 2 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
  Geldigheid: 1 kalendermaand.
  Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.
 • MAANDABONNEMENT IM-TRAINING 3 x per week
  Dit lidmaatschap geeft recht op 3 Inner Mind Trainingen per week, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
  Geldigheid: 1 kalendermaand.
  Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.
 • IM-TRAINING VERVOLG 3 MAANDEN 1 x per week
 • Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, gedurende 3 maanden, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
 • Geldigheid: 3 kalendermaanden.
 • De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar info@innermindcenter.com. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Indien wij geen opzegging ontvangen, zal het Abonnement verlengd worden met 3 maanden.
 • IM-TRAINING VERVOLG 12 MAANDEN 1 x per week
 • Dit lidmaatschap geeft recht op 1 Inner Mind Training per week, gedurende 12 maanden, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
 • Geldigheid: 12 kalendermaanden.
 • De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar info@innermindcenter.com. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Indien wij geen opzegging ontvangen, zal het Abonnement verlengd worden met 3 maanden.
 • ABONNEMENT YOGA
 • Dit lidmaatschap geeft recht op het aantal yogalessen per week zoals overeengekomen bij de aanmelding, gedurende 3 maanden, te volgen op de dagen en tijden zoals op de Website vermeld.
 • Geldigheid: 3 kalendermaanden.
 • De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan door een email te sturen naar info@innermindcenter.com. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. Indien wij geen opzegging ontvangen, zal het Abonnement verlengd worden met 3 maanden.
 • TIENRITTENKAART REVALIDATIETRAINING
  Deze kaart geeft recht op 10 Revalidatietrainingen die in overleg tussen Deelnemer en Trainer worden ingepland. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden. Er vindt geen restitutie plaats van niet-gevolgde training(en).
  Het bepaalde in artikel 6 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.
 • TIENRITTENKAART YOGALESSEN
  Deze kaart geeft recht op 10 yogalessen. Yogalessen vinden plaats volgens het geldende rooster dat gepubliceerd is op de Website. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden. Er vindt geen restitutie plaats van niet-gevolgde training(en).
  Het bepaalde in artikel 6 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienrittenkaart.
 • LOSSE LES/TRAINING
 • Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les/training bij het Inner Mind Center, anders dan op basis van een abonnement.


4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
 • 4.1 Een Abonnement, Workshop, Training, Les of Tienrittenkaart moet voorafgaand aan de Training, Workshop of Les betaald worden. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving, contant of via PIN. Indien de Student via de Website of persoonlijk een Abonnement/Lidmaatschap afsluit wordt de startdatum in overleg vastgesteld vanaf welke datum het abonnement geldig is. De Student ontvangt daarna een factuur van het Inner Mind Center die voldaan moet worden voorafgaand aan de Training, Les of Workshop. Op de factuur worden begin- en einddatum van het Abonnement vermeld.
 • 4.2 Een Massage wordt achteraf gefactureerd en dient via bankoverschrijving, contant of via PIN te geschieden, binnen 14 kalenderdagen na de datum waarop de Massage is gevolgd of gegeven.
 • 4.3 Indien de Student met het Inner Mind Center overeengekomen is dat het Abonnement/Lidmaatschap in termijnen mag worden betaald, blijft de Student alle termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Abonnement/Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd en het totale verschuldigde bedrag is voldaan.
 • 4.4 De geldende prijzen voor Abonnementen/Lidmaatschappen, Workshops, Lessen en Trainingen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de praktijkruimte van het Inner Mind Center. Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor de prijzen van de Lessen, Workshops, Trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de praktijk van het Inner Mind Center, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.
 • 4.5 Het Inner Mind Center biedt nieuwe Studenten die via de website een Abonnement of Tienrittenkaart afsluiten, of zich via de website inschrijven voor een Les of Training de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. Het Inner Mind Center zal de Student vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.1 naar rato aan de Student restitueren. Indien de Student geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, de Tienrittenkaart, Les of Training, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de Student wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, de Tienrittenkaart, Les of Training, dat wil zeggen: de Student heeft minimaal aan een Training of Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen/trainingen/lessen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Studenten, dat wil zeggen: Studenten die het Abonnement/de Tienrittenkaart voor de eerste maal afsluiten.
5. Trainingsrooster
 • 5.1 Het geldende les-/trainingsrooster staat altijd op de Website. Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van het Inner Mind Center, vermelding op de Website en/of per e-mail.
 • 5.2 Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent/begeleider te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
 • 5.3 Het Inner Mind Center is doordeweeks en op zaterdag gewoonlijk open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.
6. Beëindiging en Opschorting Abonnement
 • 6.1 De Student kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.
 • 6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij het Inner Mind Center en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar info@innermindcenter.com.
7. Deelname en Betaling Workshop, Training c.q. Retraite en Inschrijfgeld
 • 7.1 Een Deelnemer kan aan een Les, Workshop of Training deelnemen nadat het Inner Mind Center het volledige bedrag voor deelname aan de Les, Workshop of Training heeft ontvangen.
 • 7.2 Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt het Inner Mind Center-; zich het recht voor de cursist toegang tot de Les, Workshop of Training te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Revalidatietraining
 • 7.3 Revalidatietrainingen en eventuele bijkomende reiskosten worden achteraf gefactureerd. De factuur wordt per e-mail opgestuurd.
 • 7.4 Indien deelname aan een Revalidatietraining wordt geannuleerd binnen 48 uur voorafgaand aan de Revalidatietraining is het Inner Mind Center gerechtigd het bedrag voor de training in rekening te brengen.
 • Retraite
 • 7.5 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite-prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan het Inner Mind Center. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite-prijs heeft betaald.
 • 7.6 Voor sommige Workshops, Lessen, Trainingen en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.
8. Workshop: Rooster en Annulering
 • 8.1 Het geldende Workshop-rooster staat altijd op de Website. Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de praktijk van het Inner Mind Center, en/of door vermelding op de Website en/of per e-mail.
 • 8.2 Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig deelnemers. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan de Deelnemer.
 • 8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshopdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@innermindcenter.com
 • 8.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.
 • 8.5 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
9. Retraite: Annulering
 • 9.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@innermindcenter.com.
 • 9.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
 • 9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite-datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite-prijs in rekening wordt gebracht.
 • 9.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.
 • 9.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite-prijs niet terugbetaald.
 • 9.6 Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite-prijs terugbetaald.
10. Huisregels
 • 10.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van het Inner Mind Center volgen:
  • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren.
  • Het is in de meditatie-/trainingsruimte niet toegestaan om te eten of te drinken (uitgezonderd water, of wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven).
  • Draag schone en makkelijk zittende kleding. Houd er rekening mee dat er nog geen kleedruimte aanwezig is.
  • Doe je schoenen uit voordat je een meditatieruimte betreedt.
  • Neem waardevolle spullen eventueel mee de meditatie- of trainingsruimte in.
  • Het Inner Mind Center stelt meditatiematten en -kussens ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze matten en kussens dienen door de Student na gebruik altijd te worden opgeruimd en eventueel schoongemaakt.
  • Voor een optimale rust wordt Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops niet te praten in de gangen voor de trainingsruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
  • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door het Inner Mind Center niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
 • 10.2 Het Inner Mind Center behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot het Inner Mind Center te ontzeggen en/of het Abonnement/Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Training, Les of Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.
11. Aansprakelijkheid
 • 11.1 Het Inner Mind Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van Lessen en/of deelname aan Workshops, Trainingen, Retraites en/of Massages bij, of verzorgd door, het Inner Mind Center.
 • 11.2 Het Inner Mind Center zorgt altijd voor Lessen, Trainingen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les, Training, Workshop of Retraite. Door deelname aan een Les, Training, Workshop, of Retraite bij, of verzorgd door, het Inner Mind Center, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Het Inner Mind Center adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent/begeleider vóór aanvang van de Les, Training, Workshop of Retraite.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
12. Persoonsgegevens
 • 12.1 Het Inner Mind Center verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Het Inner Mind Center gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • 12.2 Het Inner Mind Center gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van het Inner Mind Center en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van het Inner Mind Center, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@innermindcenter.com. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van het Inner Mind Center gebruik kan worden gemaakt.
 • 12.3  Het Inner Mind Center geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
13.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 • 13.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 13.2 Bij eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Lidmaatschap, Les, Workshop, Training of Retraite, dan wel het afnemen van andere producten en diensten van of bij het Inner Mind Center zal in eerste instantie geprobeerd worden dit tussen beide partijen, zijnde Inner Mind Center en indiener van de klacht, op te lossen. In tweede instantie zullen deze geschillen worden beslecht door een erkende mediator in Oegstgeest/Leiden. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.
× Chat met ons